Nutrition Workshop

⇒ อาหารเป็นสิ่งที่สัตว์ได้รับทุกวัน จึงมีความสำคัญมากต่อการดูแลสุขภาพ และการควบคุมอาการของโรคหลายโรค ดังนั้น การเลือกอาหารอย่างเหมาะสม จึงเป็นสิ่งสำคัญมากในการที่จะประสพผลสำเร็จในการรักษา
“เพื่อความรู้และความเข้าใจ” workshop ของเราได้มีตัวอย่างโรคต่างๆให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมกันวิเคราะห์ และปฎิบัติการคำนวนจริงไปพร้อมๆกับการบรรยายของวิทยากร

Leave a Reply