Nutrition Workshop

⇒ อาหารเป็นสิ่งที่สัตว์ได้รับทุกวัน จึงมีความสำคัญมากต่อการดูแลสุขภาพ และการควบคุมอาการของโรคหลายโรค ดังนั้น การเลือกอาหารอย่างเหมาะสม จึงเป็นสิ่งสำคัญมากในการที่จะประสพผลสำเร็จในการรักษา “เพื่อความรู้และความเข้าใจ” workshop ของเราได้มีตัวอย่างโรคต่างๆให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมกันวิเคราะห์ และปฎิบัติการคำนวนจริงไปพร้อมๆกับการบรรยายของวิทยากร

Orthopedic Workshop

⇒ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและความชำนาญแก่สัตวแพทย์ผู้เข้าอบรมในการตรวจและวินิจฉัยโรคทางออร์โธปิดิกส์และระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับระบโครงร่าง ⇒ เพื่อให้สัตวแพทย์ผู้เข้าอบรมสามารถทำการยึดตรึงกระดูกภายนอกได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ⇒ เพื่อให้สัตวแพทย์ผู้เข้าอบรมสามารถประเมินวิธีการเลือกอุปกรณ์ยึดตรึงกระดูกในการ รักษาภาวะกระดูกหักได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ